Bokningsrätter 2020

  • Bokningsrätt ändhamn-ändhamn kan beviljas för perioden 1/1–31/12 2020 för olika fordonstyper i deletapper, för samma last ändhamn-ändhamn (fasta Åland-Finland v.v.), samt eventuellt undantag för uppbärande av genomfartstaxa om sökanden lämnar in komplett ansökan med motivering till bokningsrätt. Ansökan ska inkludera veckodagar, avgångstider, rutt, fordonstyp, längd, registreringsnummer alternativt vikt, last, kontaktuppgifter och personsignum, alternativt FO-nummer. Generell bokningsrätt beviljas inte.
  • Förtur ombord på Föglölinjen kan beviljas om sökanden lämnar in komplett ansökan med motivering till behovet av förtur. Ansökan ska inkludera veckodagar, avgångstider, rutt, fordonstyp, registreringsnummer alternativt längd för lastbilar och långtradare, kontaktuppgifter, alternativt FO-nummer. Intyget över beviljad förtur ska finnas med i fordonet.
  • Enligt landskapsregeringens beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning (ÅFS 2018:25) är avgiften för prövning av
    ansökan om förtur samt bokningsrätt på färjor 110 euro per ansökan. Ansökan skickas till registrator@regeringen.ax och hanteringstiden är vid komplett ansökan max tre månader.
  • Åländska ideella föreningar kan beviljas bokningsrätt för alla fordonstyper samt -50 % från genomfartstaxa (dock ej under högsäsong 15/6–9/8 2020), ifall platserna bokas för föreningens aktiva medlemmar. Utnämnd ansvarsperson sköter bokningen förföreningens aktivamedlemmar och går i god för att ge information till föreningens medlemmar.