Regler för godstransport 2021

  • Tung nyttotrafik innebär att transporten/tjänsten utförs av företag registrerat med FO-nummer. 
  • P.g.a. säkerhetsskäl bokas fordon och ekipage med vikt över 12 t endast via Ålandstrafiken.
  • Godstransportörer bör endast nyttja skärgårdstrafiken i syfte att lossa och lasta gods i en skärgårdskommun. Med skärgårdskommun avses Vårdö, Brändö, Kumlinge, Sottunga, Föglö och Kökar. Det är tillåtet att föra gods till och från skärgården under samma dag för skärgårdstaxa. Det är tillåtet att åka med tom last ena vägen till/från skärgården under samma dag för skärgårdstaxa. Det är tillåtet att efter övernattning fortsätta resan med tom last eller med ny last för skärgårdstaxa. 
  • Det är inte tillåtet att boka samma gods eller tomt fordon ändhamn-ändhamn för skärgårdstaxa, varken samma dag eller efter övernattning i skärgårdskommun. Dessa kunder hänvisas till privata rederier. Om godstransportör ändå väljer att åka obokad utan last eller med samma last ändhamn-ändhamn samma dygn, eller efter övernattning i skärgårdskommun, betalas alltid genomfartstaxa. Med ändhamn avses Hummelvik, Långnäs, Svinö, Osnäs och Galtby. Undantag i regeln gällande taxa och bokningsrätt kräver beviljat beslut.
  • Godstransportör registrerad i åländsk skärgårdskommun och med verksamhet i hemkommunen har rätt att boka flera tur-/returresor med start från skärgården inom samma dygn för skärgårdstaxa, dock får fordonet inte ha samma last ändhamn-ändhamn eller köra tomt ändhamn-ändhamn inom samma dygn.
  • Traktor, traktorsläp, dumpers, skogskran, markvält och andra tunga maskiner inom jord- och skogsbruk, markberedning samt bussar räknas som tung nyttotrafik om transporten/tjänsten utförs av anlitat företag registrerat med FO-nummer och får boka plats enligt priset för X-Large, likaså lyder de under samma avbokningstider och -regler som övriga godstransportörer.
  • Godstransport till/från Vårdö ska skicka in frakthandlingarna till Ålandstrafikens kontor före genomfart Osnäs > Hummelvik vv bokas för skärgårdstaxa, gods får inte levereras till fasta Åland. Taxan justeras inte i efterhand. Övriga undantag från genomfartstaxa ska bekräftas med beslut över beviljad bokningsrätt.